Dofinansowanie do wapnowania gleby

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rusza  „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).


Kto może ubiegać się o pomoc

Posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Jakie warunki należy spełnić

 1. Dokonać badania gleby w zakresie pH. Zaleca się aby badanie obejmowało (pH, fosfor, potas, magnez)
  lub
  posiadać badanie gleby wykonane nie wcześniej niż w 2017 roku oraz posiadać zalecenia dotyczące wapnowania.
 1. Dofinansowanie kosztów zakupu wapna dotyczy gleb dla których pH będzie niższe lub równe 5,5.
 2. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie  udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.


Kwota dofinansowania:

L.p Wielkość gospodarstwa Kwota dofinansowania
1. 0 – 25 ha 300 zł/t
2. 25 – 50 ha 200 zł/t
3. 50 -75 ha 100 zł/t

 

Co obejmuje dofinansowanie

Zakup wapna

 1. a)   wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229), – Wykaz wapna nawozowego link zewnętrzny

oraz

 1. b)  środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, Wykaz środków wapnującychlink zewnętrzny


Czego nie obejmuje dofinansowanie:

Kosztu transportu
Koszu rozsiewu nawozów wapniowych


Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

Jakie dane powinny znaleźć się na fakturzetutaj…link zewnętrzny

Planowany okres przyjmowania dokumentów o refundacje kosztów – lipiec 2019

Miejsce składania dokumentów – Wojewódzkie Stacje Rolniczo-Chemiczne.

Limit Pomocy – Dofinansowanie jest realizowane w ramach pomocy de minimis, której limit wynosi 20 tys. euro na trzy lat. 


Pomoc de minimis obejmuje: 

 • dopłaty do materiału siewnego (składane w ARiMR)
 • zwolnienie z podatku z czynności cywilno-prawnych, czyli 2% podatku przy zakupie ziemi rolnej,
 • pomoc suszową lub za powódź
 • ulgi w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne (KRUS);
 • ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego za ziemię rolną dla KOWR;
 • ulgi w podatku rolnym dla gminy;
 • dopłaty do kredytów klęskowych na zasadzie pomocy de minimis.