Nowoczesny system jakości żywności

Integrowana produkcja roślin

Integrowana produkcja roślin (IP) to nowoczesny system jakości żywności, który wykorzystuje postęp technologiczny i biologiczny w zrównoważony sposób, obejmujący uprawę, ochronę roślin, nawożenie oraz ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Udział w systemie IP gwarantuje otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, wolnej od szkodliwych substancji. Certyfikat i znak IP potwierdzają wysoką jakość plonów. Oprócz korzyści marketingowych, wdrożenie IP pozwala spełnić wymogi dotyczące ochrony roślin, refundację kosztów, oraz spełnić wymogi bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska w ramach innych systemów jakości.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest odpowiedzialna za wydawanie certyfikatów i nadzór nad systemem IP. Certyfikacja może być powierzona podmiotom certyfikującym, pod warunkiem posiadania akredytacji. Rozporządzenia regulują zakres kompetencji, działalność podmiotów certyfikujących, oraz wymagania dla osób prowadzących czynności kontrolne. Certyfikat IP jest wydawany producentom, którzy spełniają wymogi dotyczące szkoleń, prowadzenia produkcji i ochrony roślin, dokumentacji działań oraz przestrzegania norm higieniczno-sanitarnych.

Wzory notatników IP oraz badania próbek roślin i produktów roślinnych powinny być przeprowadzane przez laboratoria posiadające akredytację. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa ma prawo unieważnienia certyfikatów w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych w roślinach.